Ogólne warunki korzystania z siłowni zwanego dalej Klubem
1.    Celem zawarcia umowy między Klubem, a Klubowiczem jest zapewnienie przez Klub możliwości odbywania treningu na siłowni. Niniejszy regulamin („Regulamin Klubowicza Power Top Energy”) stanowi regulamin w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i stanowi prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług klubu.
2.    Regulamin Klubowicza ma zapewnić optymalny trening wszystkim Klubowiczom.
Klubowicz zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
  Funkcjonowanie Klubu oparte jest na wzajemnym szacunku, współdziałaniu, otwartości i pozytywnym nastawieniu .
3.    Klub świadczy usługi w zakresie siłowni samoobsługowej.
Za rzeczy pozostawione na terenie siłowni siłownia nie ponosi odpowiedzialności
4.    Każdy z Klubowiczów przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań do uczęszczania do Klubu, Klubowicz powinien wykonywać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza. Klub nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za wszelkie urazy lub choroby, które są skutkiem niewłaściwie wykonywanych ćwiczeń przez Klubowicza.
5.    W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, Klubowicz powinien niezwłocznie poinformować instruktora/trenera przed rozpoczęciem zajęć we własnym zakresie.
6.    Klubowicz korzysta z Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać wobec Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu.
Klubowicz ma obowiązek indywidualnego ubezpieczenia swojej odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków.
7.    Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klubowicz powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Klubem lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji lub zasad ogólnie przyjętych. Osoby zarządzające Klubem oraz pracownicy Klubu mogą poprosić Klubowicza o opuszczenie obiektu, w przypadku:
a.    gdy zachowanie Klubowicza zagraża bezpieczeństwu innych Klubowiczom oraz porządkowi w Klubie,
b.    nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu,
c.    nieprzestrzegania zasad obsługi i instrukcji sprzętu znajdującego się w obiekcie, w szczególności, gdy zachowanie Klubowicza grozi uszkodzeniem sprzętu, gdy zachowanie Klubowicza jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu Klubu.
8.    Klubowicz ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Klubu, a także za szkody wyrządzone przez Klubowicza osobom trzecim.
9.    Korzystanie z Klubu wiąże się z możliwością utrwalenia wizerunku Klubowicza podczas ćwiczeń (zdjęcia) i publikowania ich w mediach społecznościowych, na kanałach należących do Klubu oraz współpracujących z Klubem trenerów i instruktorów. Na żądanie Klubowicza jego opublikowany wizerunek będzie – w miarę możliwości technicznych – zanonimizowany lub usunięty. Ewentualne zdjęcia mogą służyć Klubowi do działalności promocyjnej lub reklamowej.
10.    Wykupienie karnetu oznacza zapoznanie się z treścią regulaminu i przestrzeganiem zawartych w min zasad .

FacebookTab